Saturday, July 18, 2009

know handed gestures

Asamyuta hastas (Single Hand Gestures)
Names of the 28 single handed gestures or Asamyuta hastas are laid out in the verse given below :
Patakastripatakasyardhapatokartarimukhaha/Mayurakhyordhacandrashca aralah shukatundakaha// verse 89//Musthishca shikharakhyashca kapithah katakamukhah/Suci candrakala padmakoshah sarpashirastatha//verse 90//Mrigashirshah simhamukha kangulashalapadmakah/Caturo bhramarashcaiva hamsasyo hamsapakshakah//verse91//Sandamsho mukulascheva tamracudatrishulakah/Ityasamyutahastanamashtavishatiriirita//verse 92//

Samyuta Hasta (Double Hand Gestures)
The following verse recites the names of different hastas.
Anjalishca kapotashca karkata svastikastatha// verse 172//Dolahastah pushputa utsangah shivalingakah/Katakavardhanashcaiva kartarisvastikastatah// verse 173//Shakata shanka cakre ca samputah pashakilakau/Matsya kurmo varahashca garudo nagabandhakah// verse 174//Khatva bherunda ityete sankhyata samyutah karah/

2 comments:

  1. बेटा नृत्य में मैं अनपढ गवार आदमी क्या समझूँ इन भाव-भंगिमा को । हाँ ये हो सकता है आप मुझे डाँस सिखाओ। और मैं आपको हिंदी। वैसे नैना आजकल मुझे नाचने को कहती है और हर बार कहती है मैं जीत गई आप हार गए। ऐसा डाँस सीखना कि मैं नैना से जीत जाऊँ। फिर मैं उसे खूब चिडाऊ। और हाँ बेटा 15 या 20 दिन में एक आध पोस्ट लिखा करो। अपने मन की खूब बाते। कोई टिप्पणी दे या ना दे मैं तो दूँगा ही। क्या दूँगा टिप्पणी टिप्पणी टिप्पणी ........... :-)

    ReplyDelete
  2. well done aashee, your blog is so beautiful & attractive. I like it. keep it up...
    & yes wellcome to MERA AKASH....

    PRATIMA SINHA

    ReplyDelete