Saturday, July 18, 2009

know handed gestures

Asamyuta hastas (Single Hand Gestures)
Names of the 28 single handed gestures or Asamyuta hastas are laid out in the verse given below :
Patakastripatakasyardhapatokartarimukhaha/Mayurakhyordhacandrashca aralah shukatundakaha// verse 89//Musthishca shikharakhyashca kapithah katakamukhah/Suci candrakala padmakoshah sarpashirastatha//verse 90//Mrigashirshah simhamukha kangulashalapadmakah/Caturo bhramarashcaiva hamsasyo hamsapakshakah//verse91//Sandamsho mukulascheva tamracudatrishulakah/Ityasamyutahastanamashtavishatiriirita//verse 92//

Samyuta Hasta (Double Hand Gestures)
The following verse recites the names of different hastas.
Anjalishca kapotashca karkata svastikastatha// verse 172//Dolahastah pushputa utsangah shivalingakah/Katakavardhanashcaiva kartarisvastikastatah// verse 173//Shakata shanka cakre ca samputah pashakilakau/Matsya kurmo varahashca garudo nagabandhakah// verse 174//Khatva bherunda ityete sankhyata samyutah karah/